Skip to content

Valvomme etuasi ja vaikutamme

Jäsenenä varmistat, että pidämme puoliasi työelämässä, meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa viestintäalaan ja viestijöiden ääni kuuluu akavalaisessa edunvalvonnassa. Mitä enemmän Viestillä on jäseniä, sitä enemmän meillä on vaikutusmahdollisuuksia.

1. Omassa työelämässäsi

Jäsenenä saat henkilökohtaista apua lakipalveluista. Voit kysyä esimerkiksi työehtosopimuksesta, muutosneuvotteluista, irtisanomisesta, lomaoikeuksista tai muista mieltä askarruttavista kysymyksistä. Voit myös tarkastuttaa työsopimuksesi tai kilpailukieltosopimuksesi lakipalveluissa. 

Henkilökohtainen edunvalvonta ja maksuton lakiapu on erityisen tärkeää, jos työsopimukseesi ei sovelleta mitään olemassa olevaa työehtosopimusta.2. Viestintäalalla

Suomen ainoana viestijöiden ammattijärjestönä pidämme viestinnän ammattilaisten puolia työelämässä. Edistämme erityisesti viestintää ja markkinointia työssään tekevien arvostusta ja oikeuksia työelämässä sekä lisäämme ymmärrystä viestinnän alasta.

Vaikutamme alaan esimerkiksi tietoon perustuvilla kannanotoillamme sekä viestintäalan yhteisillä suosituksilla ja linjauksilla. Viemme myös tietoa viestintäalan erityiskysymyksistä akavalaisiin vaikutuselimiin sekä neuvottelujärjestöihin, jotka tekevät jatkuvasti töitä paremman työelämän, työehtojen ja lakien puolesta.  

Näin saamme tietoa viestintäalasta:
 • Viestinnän ala -tutkimus: Teemme joka toinen vuosi Viestinnän ala -tutkimuksen, jossa kartoitamme alan ongelmakohtia ja palkkakehitystä. 
 • Viestintäalan huolitutka: Jäsenillemme suunnattu Viestintäalan huolitutka on matalan kynnyksen kanava, jonka kautta jäsenet voivat kertoa alan ongelmakohdista. Jäsenet löytävät huolitutkan jokaisen uutiskirjeen lopusta.
 • Kyselyt ja selvitykset: Teemme säännöllisesti lyhyempiä kyselyitä jäsenillemme tai laajemmin viestintäalalle.
 • Muut alan tutkimukset: Seuraamme alan ajankohtaista tutkimusta ja selvityksiä, kuten Pohjoismaisten viestijöiden tutkimusta sekä European Communications Monitor ECM:ää
 • Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN: Olemme mukana Viestinnän eettisessä neuvottelukunnassa VENissä, jossa seuraamme viestinnän eettisiä kysymyksiä
 • Hallitus: Viestin hallitus on jäsenistön ääni kentältä ja myös Viestin ylin päättävä elin. Tutustu hallitukseemme täältä ja hae aktiiviksi.

Tutkimusten ja kyselyiden pohjalta vaikutamme ja otamme kantaa viestintäalan kysymyksiin.

Vaikutamme tiedon pohjalta erityisesti näihin teemoihin:
 1. Viestintäalan arvostus ja palkkataso

Viestintäalan arvostus ja palkkataso ovat kasvaneet vuosien saatossa. Vielä meillä on kuitenkin paljon tehtävää alan ammattilaisten arvostuksen kasvattamisessa ja työn merkityksen tunnistamisessa. Ammattitaidon arvostus on taas avainasemassa viestintäalan palkkatason nostamisessa.

Kasvatamme arvostusta ja palkkatasoa erityisesti näiden teemojen kautta:

 • Viestijän rooli ja asema organisaatiossa.
 • Työn erityispiirteiden tunnistaminen työnlainsäädännössä ja organisaatioissa.
 • Mielikuvat viestijän työstä.
 • Harjoittelijoiden kokemukset, kohtelu ja palkkaus.

  2. Ikäsyrjintä sekä raskaus- ja perhevapaasyrjintä
 • Me Viestissä edistämme sitä, että työelämässä kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Selvitämme esimerkiksi Viestinnän ala -tutkimuksessa, esiintyykö viestintäalalla syrjintää. Ehkäisemme erityisesti ikä- sekä raskaus- ja perhevapaasyrjintää esimerkiksi kannanotoillamme, mielipidekirjoituksillamme ja työehtosopimusneuvottelujen kautta. Lisäämme myös tietoa syrjinnästä ja siitä, miten jokainen voi itse puuttua syrjintään työelämässä.

  3. Viestijöiden hyvinvointi ja jaksaminen
 • Viestinnän ala -tutkimuksen mukaan 55 % viestijöistä kokee työnsä kuormittavaksi. Vaikutamme kuormitustekijöihin esimerkiksi
 • Vaikuttamalla työaikaan, korvauksiin ja sopimuksiin.
 • Lisäämällä ymmärrystä viestijän työn luonteesta ja merkityksestä.
 • Kouluttamalla viestijöitä jaksamiseen vaikuttavista teemoista.
 • Tarjoamalla psyykkistä valmennusta jäsenillemme.3. Työehtosopimusneuvotteluissa

Tiesitkö, että työehtosopimusneuvottelut aloitetaan alusta keskimäärin noin kahden vuoden välein? Viestin jäsenten työehtosopimuksista* neuvottelevat akavalaiset neuvottelujärjestöt JUKO* sekä YTN*. Työehtosopimusneuvotteluilla on ollut viime aikoina merkittävä rooli esimerkiksi palkkatason kavattamisessa ja perhevapaauudistuksen käyttöönotossa.

Viestijän työhön voi vaikuttaa monet eri työehtosopimukset työnantajasektorista riippuen. On myös mahdollista, ettei työehtosopimusta noudateta ollenkaan, koska viestintäalalla ei ole olemassa omaa yleissitovaa työehtosopimusta.

Vaikutamme työehtosopimusneuvotteluihin kattojärjestömme Akavan Erityisalojen hallituksen alaisten toimikuntien sekä neuvottelukuntien kautta. Toimikunnat ja neuvottelunnat koordinoivat, valmistelevat ja kehittävät sektorikohtaisesti työmarkkinaedunvalvontaa.

Neuvottelukuntia ja toimikuntia on kaiken kaikkiaan viisi: 

 1. Yksityissektorin neuvottelukunta.
 2. Kunnan neuvottelukunta.
 3. Valtion neuvottelukunta.
 4. Korkeakoulutoimikunta.
 5. Yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimikunta. 

Neuvottelukunnat asettavat esimerkiksi tavoitteita TES-neuvotteluille ja hyväksyvät neuvottelutulokset. Akavan Erityisalojen neuvottelupäälliköt vievät taas neuvottelukuntien asettamia tavoitteita eteenpäin akavalaisille neuvottelujärjestöille, JUKOlle ja YTN:lle. 

JUKO = Julkisen sektorin neuvottelukunta JUKO neuvottelee 200 000 korkeakoulutetun asiantuntijan ja esihenkilön työehdoista kunnan, hyvinvointialueiden, valtion, yliopistojen ja kirkon sopimusaloilla.

YTN =  Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa akavalaisessa kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä. 

Työehtosopimus = Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajan/työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Työehtosopimuksessa sovitaan lakia kattavammin esimerkiksi palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla tulee noudattaa. Etuja ei saa automaattisesti ja ne voivat poistua, jos TESsejä ei enää tehdä. Työehtosopimukset neuvotellaan aina uudelleen, muutaman vuoden välein.4. Yhteiskunnassa

Osana Akavaa ja Akavan Erityisaloja olemme enemmän. Akavalaisessa kentässä vaikutetaan esimerkiksi työlainsäädäntöön, työntekijöiden oikeuksiin, työn verotukseen, yhdenvertaisuuteen, työehtoihin, poliittiseen päätöksentekoon ja korkeakoulutukseen. 

Viesti vie viestintäalan tietoa ja haasteita eteenpäin akavalaisiin vaikutuselimiin.

Vaikuttaminen viime aikoina (lukuvinkit)