Skip to content

VEN: Haastateltavalle ilmoitettava avoimesti kaikki julkaisukanavat – myös kaupallinen tarkoitus


Julkaistu: 24.04.2018
Kirjoittaja: Siina Repo
Kategoria: Yleinen

 

 

1. Kysymykset

Viestinnän eettiseltä neuvottelukunnalta on kysytty mahdollisista ongelmatilanteista, jotka koskevat maksettujen sisältöjen tuottamista ja julkaisua.

Maksetut sisällöt ovat mediasisältöjä, jotka toimeksiantaja tilaa ja jotka suunnataan laajalle yleisölle. Tällaisia sisältöjä tuotetaan ja julkaistaan myös journalistisia sisältöjä tuottavissa julkaisuissa ja erilaisilla julkaisualustoilla, jolloin ei ole aina selvää, erottuvatko maksetut sisällöt riittävästi muusta sisällöstä. Samoin haastateltavalle voi jäädä epäselväksi, onko haastattelu tarkoitettu journalistiseen vai ulkopuolisen toimeksiantajan tilaamaan sisältöön.

Maksettujen sisältöjen tuottamista eivät sellaisenaan koske journalistiset käytännöt tai ohjeet, ja haastateltavien oikeudet eivät näin välttämättä ole selvillä.

Koska ja miten maksetut sisällöt on erotettava muusta sisällöstä? Mitkä ovat haastateltavan oikeudet maksetun sisällön tuotannossa?

 

2. VEN:n kanta

2.1 Työn- tai toimeksiantajan ilmoittaminen maksetuissa sisällöissä

Viestinnän eettisten ohjeiden mukaan viestinnän ammattilainen tuo selkeästi esiin työnantajansa tai toimeksiantajansa osuuden sitä koskevan viestin tai julkaisun sisältöön.

Työn- tai toimeksiantajan rooli tilaajana tai tuottajana on aina selkeästi tuotava esille, kun sen tuottamia tai tilaamia sisältöjä julkaistaan missä tahansa mediassa. Tilaaja tai tuottaja on merkittävä mediasisällön alkuun tai yhteyteen niin, että se tulee heti ja vaivatta yleisön tietoon. Erillistä merkintää ei kuitenkaan tarvita roolin ollessa asiayhteyden vuoksi ilmeinen, esimerkiksi yrityksen omilla verkkosivuilla tai asiakaslehdessä julkaistaessa.

 

2.2 Haastateltavan oikeudet maksetuissa sisällöissä

Velvollisuus selkeästi ilmoittaa työn- tai toimeksiantajan osuudesta koskee paitsi julkaisua, myös sisällön tuottamisen eri vaiheita. Viestinnän eettinen neuvottelukunta katsoo tarpeelliseksi täsmentää haastateltavan oikeuksia maksettuja sisältöjä tuotettaessa seuraavasti:

  1. Maksetun sisällön tuottamista varten haastateltavalle tai tausta-aineistoja antavalle on tuotava selkeästi ilmi sisällön toimeksiantaja. Sisällön tuottajan tai julkaisukanavan ja toisaalta toimeksiantajan ero on pidettävä selkeänä.
  2. Erityisesti kun sisällön tuottaa tai julkaisee journalistinen julkaisu, haastateltavalle on selkeästi tuotava ilmi, että kyse ei ole journalistisesta vaan maksetusta sisällöstä.
  3. Haastateltavalle on haastattelun yhteydessä ilmoitettava kaikki ne kanavat, joissa sisältö julkaistaan.
  4. Haastateltavalle on annettava mahdollisuus tarkistaa lausumansa ennen sisällön julkaisemista.
  5. Mikäli haastateltavan nimeä tai kuvaa aiotaan käyttää toisissa yhteyksissä sisällön markkinoinnissa tai muussa viestinnässä, tähän on saatava haastateltavan suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita pelkästään kyseistä sisältöä koskevaan tavanomaiseen viestintään ja mainontaan, kuten sisällön jakamiseen sosiaalisessa mediassa tai toimeksiantajan muun viestinnän osana.

Omasta organisaatiosta tulevien haastateltavien ja taustatietojen antajien kohdalla näitä periaatteita ei ole välttämätöntä noudattaa. Tällöin VEN kuitenkin suosittelee, että hyvistä käytännöistä sovitaan organisaatiossa erikseen.

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin, toimii neuvonantajana taustayhteisöilleen sekä edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla. Neuvottelukunnan taustayhteisöt sitoutuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin.

Artikkeli on VEN:n sivuilta.