Skip to content

Viesti ry:n säännöt

Yhdistyksillä, järjestöillä ja ammattijärjestöillä – kuten Viestilläkin – on oltava toimintaa raamittavat säännöt. Viestin säännöissä on määritelty muun muassa yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot. Säännöissä kerrotaan myös hallituksen tehtävät ja kokouskäytännöt sekä kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen säännöt

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry,
Kommunikationsspecialisternas fackförbund rf

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackförbund rf. Kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi. Yhdistys on taloudellisesti ja oikeudellisesti itsenäinen yhdistys.

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä työmarkkinajärjestönä:

– valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työ- ja virkasuhteeseen liittyviä sekä ammatillisia,

yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja

– edustaa jäseniä näitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä ja

– edistää tiedotus- ja viestintätehtävissä toimivien jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä

– edistää alan arvostusta.

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– seuraa lainsäädäntöä, jäsentensä koulutusta ja palkkausta sekä työmarkkinatilannetta

– antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistöään koskevissa yleistä merkitystä omaavissa asioissa, edistää tiedotus- ja viestintätehtävissä toimivien henkilöiden järjestäytymistä,

– harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä järjestää kokous-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia,

– toimii yhteistyössä asianomaisten viranomaisten ja alan muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Yhdistys voi kuulua sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joiden jäsenyys edistää yhdistyksen ja sen jäsenten yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomista. Päätöksen liittymisestä tekee yhdistyksen hallitus.

Jäsenet, jäsenen eroaminen ja erottaminen, jäsenmaksu

4 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä viestinnän, markkinoinnin, median ja vuorovaikutuksen asiantuntija- ja johtotehtävissä työskentelevät. Jäsenkelpoisia ovat myös korkeakouluissa alaa opiskelevat, ammatinharjoittajat ja itsensätyöllistäjät.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus sille tehdyn kirjallisen anomuksen perusteella.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksessä tai muutoin edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestään heti eroilmoituksensa jälkeen.

 Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varojen hankkiminen

5 §

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

Jäsenmaksuista päättäessään yhdistys ottaa myös huomioon mitä Akavan Erityisalat on säännöissään (9 §) jäsenmaksuista säätänyt.

Varojen hankkimiseksi toimintaansa varten yhdistys voi järjestää koulutuksia ja seminaareja, tehdä yhteistyösopimuksia sekä julkaista ilmoituksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisten luvan saatuaan järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. 

Hallitus

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Joka vuosi on puolet hallituksen jäsenistä erovuorossa, varajäsenet valitaan vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan, asettaa työryhmiä ja toimikuntia sekä kuulla asiantuntijoita.

Hallituksen tehtävänä on:

– kutsua yhdistys koolle sekä valmistella ja esitellä vuosikokouksissa ja muissa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

– huolehtia, että yhdistys täyttää velvollisuutensa keskusjärjestöä kohtaan (Akavan Erityisalat, säännöt 7 §)

– pitää jäsenistä luetteloa

– johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

– päättää työtaistelutoimenpiteisiin ryhtymisestä

– hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja sen haltuun uskottuja lahjoituksia

– antaa yhdistyksen toiminnasta ja varainhoidosta kertomukset yhdistyksen kevätkokoukselle

– huolehtia muutenkin yhdistyksen asioista valvoen sen etua ja oikeutta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Tilikausi ja tilintarkastus

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen kertomus toiminnastaan on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjoja ei hyväksytä. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

10 §

Kutsu varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään viikkoa ennen ja ylimääräiseen kokoukseen kolme (3) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

Kokouksissa päätettäviksi aiotut asiat on mainittava kokouskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian kokouksessa käsiteltäväksi, on se annettava kirjallisesti hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Varsinaiset kokoukset

11 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajan

antama lausunto

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä jäsenmaksun suuruus ja maksuaika seuraavalle

kalenterivuodelle

– vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten

maksuperusteet

– valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja

– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

– valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

– valtuutetaan hallitus tekemään esitykset yhdistyksen edustajista Akavan Erityisalat ammattijärjestön

kokouksiin ja toimielimiin

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat viimeisen kokouksen määräämällä tavalla tiedotusalan ammatillisen toiminnan tukemiseen.