Skip to content

Tutustu alan tutkimuksiin

Kokosimme tälle sivulle niin kotimaisia kuin kansainvälisiä tutkimuksia viestinnän alasta. Löydät sivulta myös tuoretta ja ajankohtaista tietoa ViestiStipendillä palkituista tutkielmista.

Viestinnän ala -tutkimukset

Viestinnän ala -tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. Tutkimus on Suomen laajin viestintäalaa kartoittava selvitys. Viestinnän ala -tutkimus toteutetaan yhteistyössä Viestinnän ammattilaiset Procom ry:n ja Julkisen alan viestijät JAT ry:n kanssa.

Kansainväliset tutkimukset viestinnän alasta

ViestiStipendin voittajatyöt

Jaamme vuosittain ViestiStipendin yhdelle ajankohtaiselle opinnäytetyölle. Voittajatöistä voit oppia uutta ajankohtaisista tutkimusilmiöistä.

Organisaatiokulttuurin yhteys positiiviseen työntekijäkokemukseen (Netta Huuskonen, ViestiStipendi 2022)

Organisaatiokulttuurin yhteys positiiviseen työntekijäkokemukseen
ViestiStipendi 2022. Pro gradu -tutkielma, Netta Huuskonen, Jyväskylän yliopisto 2022

Tutkielmassa tutkittiin, miten työyhteisön jäsenet merkityksentävät työntekijäkokemuksen sekä miten organisaatiokulttuuri on siihen yhteydessä. Tutkimuksessa tarkastellaan Great Place to Work -sertifitioitujen organisaatioiden työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia positiivisista työntekijäkokemuksista ja organisaatiokulttuurista.

Ensimmäisen vuoden viestinnän yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä viestintaäasiantuntijuudesta (Tuulia Viljanen, ViestiStipendi 2022)

Ensimmäisen vuoden viestinnän yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä viestintaäasiantuntijuudesta.

ViestiStipendi 2022. Pro gradu -tutkielma, Tuulia Viljanen, Tampereen yliopisto 2022

Tutkielmassa analysoitiin ensimmäisen vuoden viestinnän opiskelijoiden käsityksiä viestintäasiantuntijuudesta. Tutkiemassa kartoitettiin aloittavien viestinnän opiskelijoiden käsityksiä yleisellä tasolla sekä, millaisia teemoja opiskelijat katsovat kuuluvan erityisesti viestintäasiantuntijan osaamisen piriiin.

Kehystäminen johtamis- ja kriisiviestinnässä: Suomen hallitus ja koronakriisi keväällä 2020 (Sini Tuohimaa, ViestiStipendi 2021)

Kehystäminen johtamis- ja kriisiviestinnässä: Suomen hallitus ja koronakriisi keväällä 2020

ViestiStipendi 2021. Pro gradu -tutkielma, Sini Tuohimaa, Jyväskylän yliopisto 2021

Tutkielmassa analysoitiin Suomen hallituksen alkukevään 2020 kriisi- ja johtamisviestintää, jota pidettiin silloin onnistuneena – ei vain suomalaisten näkökulmasta, vaan myös kansainvälisesti. Tutkielma keskittyi analysoimaan, miten Suomen hallitus kehysti johtamis- ja kriisiviestinnässään koronakriisiä ja omaa johtajuuttaan.

Sinin kirjoittamat blogitekstit tutkielmasta pääset lukemaan Viestin blogista. Ensimmäisessä osassa Sini kertoo, miten Suomen hallitus onnistui kriisiviestinnässä ja mitä kehystäminen on. Blogisarjan toisessa osassa saadaan taas vinkkejä, miten kehystämistä voi hyödyntää omassa työssä.

Monitahoinen strateginen viestintä. Tapaustutkimus organisaatioviestinnästä media-alan työnantajajärjestöjen toimintasuunnitelmissa ja viestijöiden käsityksissä (Sofia Tikanmäki, ViestiStipendi 2021)

Monitahoinen strateginen viestintä. Tapaustutkimus organisaatioviestinnästä media-alan työnantajajärjestöjen toimintasuunnitelmissa ja viestijöiden käsityksissä
ViestiStipendi 2021. Pro gradu -tutkielma, Sofia Tikanmäki, Helsingin yliopisto 2021

Tutkielmassa tarkasteltiin työnantajajärjestöjen strategista viestintää, miten viestintää suunniteltiin ja miten viestintä kytkettiin osaksi organisaation tavoitteita. Aineistona tutkielmassa oli media-alan työnantajajärjestöjen toimintasuunnitelmat sekä järjestöissä työskentelevien viestijöiden haastattelut. Lue Sofian kirjoittama blogiteksti tutkielmasta täältä.

Viestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla (Camilla Suortti, ViestiStipendi 2020)

Viestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla
ViestiStipendi 2020. Camilla Suortti

Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää viestintäteknologian hallintaa sekä viestintäteknologian hallinnan jännitteitä ja paradokseja työn ja muun elämän rajankäynnissä media- alalla. Viestintäteknologian hallinnalla tarkoitettiin viestintäteknologian käyttötapoja tai käytön rajoittamista ja rajankäynnillä puolestaan vuorovaikutuksessa rakentuvia ja ilmeneviä ajallisia, fyysisiä tai psykologisia rajoja työn ja muun elämän välillä. Tutkielman aineisto koostui kahdeksasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka teemoiteltiin ja luokiteltiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Haastateltavat olivat erään suomalaisen mediakonsernin työntekijöitä yhteensä neljästä eri toimipisteestä.

Asiantuntijan ääni. Yritysblogi uskottavuuden rakentajana (Suvi-Anni Huhtinen, ViestiStipendi 2019)

Asiantuntijan ääni. Yritysblogi uskottavuuden rakentajana
ViestiStipendi 2019. Pro gradu -tutkielma, Suvi-Anni Huhtinen, Turun yliopisto 2019

Tutkielma käsittelee asiantuntijuuden, uskottavuuden ja kirjoittaja–lukija-suhteen sekä äänensävyjen kielellistä rakentumista OP:n, Nordean ja Danske Bankin blogikirjoituksissa. Päätavoitteena on valottaa, millä kielen keinoilla äänensävyä rakennetaan yrityksen markkinointiviestinnän teksteissä sekä miten äänensävyt luovat kirjoittajalle asiantuntijan roolia ja pankille uskottavaa brändiä. Tutkielman aineisto koostuu 30:stä sijoittamista käsittelevästä blogikirjoituksesta, jotka on julkaistu OP:n, Nordean ja Danske Bankin blogialustoilla vuosina 2017–2018. Tutkimustulokset osoittavat, että pankkien blogien ja yksittäisten blogikirjoitusten välillä on merkittäviä eroja äänensävyissä. Teksteihin voi havaita rakentuvan neljää erilaista äänensävyä: spekuloiva analyytikko, varma ohjeistaja, tuttavallinen kanssakokija ja ylpeä asiantuntija- organisaation edustaja. Äänensävyt eroavat toisistaan subjektiivisuuden asteen, dialogisen laajentamisen ja supistamisen määrän sekä teksteihin rakentuvien oletettujen lukijoiden suhteen. Nimettyjä äänensävyjä esiintyy eri pankkien blogeissa eri verran, eivätkä ne ole täysin riippuvaisia myöskään kirjoittajasta.

“Kaikki on hyvin, kunnes ryhdyt puhumaan ilmastonmuutoksesta.” Analyysi Suomessa ja Espanjassa työskentelevien ilmakehätieteilijöiden sosiaalisen median käytöstä (Kira Keini, ViestiStipendi 2019)

“Kaikki on hyvin, kunnes ryhdyt puhumaan ilmastonmuutoksesta.” Analyysi Suomessa ja Espanjassa työskentelevien ilmakehätieteilijöiden sosiaalisen median käytöstä

ViestiStipendi 2019. Pro gradu -tutkielma, Kira Keini, Helsingin yliopisto 2019

Sosiaalinen media on jättänyt jälkensä tiedeviestintään, joka nähtiin pitkään yksisuuntaisena, ylhäältä alas vaikuttavana prosessina. Somessa tieteilijät pystyvät viestimään suoraan erilaisten yleisöjen kanssa, mutta samalla sosiaalisen median käytön yleistyminen on vauhdittanut eräänlaista asiantuntijuuden muutosta. Asiantuntijoiden haastaminen on somen välityksellä helpompaa kuin koskaan ja mielipiteet nousevat siellä helposti samanarvoisiksi kuin tutkittu tieto. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, miten tutkijat ovat sopeutuneet sosiaalisen median värittämään uuteen mediamaisemaan. Mikä tutkijoita motivoi sosiaalisen median käytössä? Millaisina he kokevat sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut ja millaisena he näkevät suhteensa yhteiskuntaan ja yleisöihinsä somen käytön myötä? Tutkimusaineisto koostuu 11 suomalaisen ja espanjalaisen ilmakehätieteilijän haastattelusta.